Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. kovo 30 d., priimti sprendimai:

1. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. valdybos ataskaitą ir ją įvertinti teigiamai.
2. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą ir ją įvertinti teigiamai.
3. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. paskolų komiteto ataskaitą ir ją įvertinti teigiamai.
4. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaitą ir ją įvertinti teigiamai.
5. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
6. Patvirtinti pasiūlytą Kredito unijos 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarką.
7. Patvirtinti valdybos parengtą Kredito unijos 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
8. Atšaukti iš Kredito unijos paskolų komiteto narių Sofiją Jackevičienę, Kredito unijos paskolų komiteto nare išrinkti Juditą Kentvainienę.
9. Patvirtinti naują Kredito unijos įstatų redakciją, įgalioti administracijos vadovą Darių Jasiulį pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir juos įregistruoti VĮ „Registrų centras“.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Darius Jasiulis, tel. Nr. 8-45-431003, el. paštas info@paneveziounija.lt

Kredito unijos valdyba

Grįžti atgal